CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

VUNGTAU SHIP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 • 11/05/2023
 •     Ngày 27/4/2023, Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau:

  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

  2. Báo cáo của Ban kiểm soát

  3. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

  4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

  5. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022

  6. Quyết toán quỹ lương, quỹ thù lao thực hiện năm 2022 & Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2023

  7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

  Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU